Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ

Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12-05-2016 (τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4387/2016 « Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις » και με το άρθρο 12
ρυθμίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων και των τέκνων
θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει
επέλθει από 13/05/2016 και εφεξής :
Α) Τα δικαιοδόχα μέλη.
Β) Τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης μεταξύ των μελών.
Γ) Οι όροι συνταξιοδότησής τους.
Συγκεκριμένα:
Α. ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ
α. Ο επιζών σύζυγος: για μια τουλάχιστον τριετία, από την πρώτη του επομένου του θανάτου
του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, μήνα.
β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα
εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:
1) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται
μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του
εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή

Πατήστε για να διαβάσετε την υπόλοιπη εγκύκλιο

Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΑΕΕ