Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ

Ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ οδηγό Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με θέμα,’Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ’:

Θέμα:
«Οδηγός εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας»
Προκειμένου για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας και σε συνέχεια των με αριθμ.8 και 9/2016 σχετικών Δημόσιων Προσκλήσεων, σας
επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα τηρούν τις ακόλουθες οδηγίες:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα πίνακες ανά ειδικότητα οι
οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο -αναζητούντες
εργασία με ΑΣΔ- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν
συναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ. Ο κάθε πίνακας περιλαμβάνει μακροχρόνιους
ανέργους και μη, με βάση την αρχή ότι υποδεικνύονται πρώτα δύο μακροχρόνια άνεργοι και στη
συνέχεια ένας κοινός άνεργος κοκ. (δηλ. πρόκειται για έναν πίνακα στον οποίο έχουν ενοποιηθεί
δυο πίνακες: αυτός των μακροχρονίων και αυτός των μη μακροχρονίων με βάση την αναφερόμενη
ποσόστωση 2-1).
Επιπλέον καταρτίζονται και λίστες με τους παρόχους οι οποίες περιλαμβάνουν τους παρόχους των
οποίων η αίτηση εγκρίθηκε καθώς και την ειδικότητα που ζητούν. Το κάθε ΚΠΑ2 έχει πρόσβαση
στους πίνακες των ΚΠΑ2 της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς στους πίνακες των υπολοίπων…

Πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρη την κοινοποίηση:

Οδηγός Εφαρμογής των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ΟΑΕΔ