Δικαίωμα απαλλαγής από ΦΠΑ για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την δυνατότητα ,που παρέχεται υπό προϋποθέσεις στον εισαγωγέα εις βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση λαθρεμπορίας , να διατηρεί το δικαίωμα απαλλαγής από ΦΠΑ για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας:

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.- ΢τέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Υ.Π.Α.
ΣΦΕΤ: Η αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015 (ΥΕΚ 1968/Β) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ ΠΟΛ.1140/14.09.2016 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ. 3086 Β΄ΥΕΚ και ισχύει από την 28.09.2016, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/27.08.2015 (ΥΕΚ 1968/Β) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» , αναφορικά με τη στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής από Υ.Π.Α.

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 1, η οποία κρίθηκε σκόπιμη για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και διευκόλυνσης γενικότερα του εμπορίου, παρέχεται η δυνατότητα στον εισαγωγέα, σε βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση λαθρεμπορίας, εφόσον υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 (αποποινικοποίηση λαθρεμπορίας), να διατηρεί το δικαίωμα απαλλαγής από Υ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από Υ.Π.Α. –ΠΟΛ 1167/2015 ΦΕΚ 1808/Β Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.).

Ειδικότερα , οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 158 είναι οι εξής :
– Οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν υπερβαίνουν το όριο που τίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο.
– Ο παραβάτης καταβάλλει άμεσα πολλαπλό τέλος ίσο με το διπλάσιο των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα του Κ.Δ.Δ. κατά της καταλογιστικής πράξης.

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 2, προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. καταλαμβάνουν και εισαγωγείς που κατά την έναρξη ισχύος αυτής έχουν στερηθεί του δικαιώματος απαλλαγής από το Υ.Π.Α. κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 της αρ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., δύνανται δηλαδή εφόσον υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 158 του ν.2960/2001, να διατηρήσουν το δικαίωμα απαλλαγής από Υ.Π.Α. για αγαθά που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα απαλλαγής από ΦΠΑ για λόγους μη παρακώλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.