ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.Α΄ 85). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και […]

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Θέμα: Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ Με την υπ΄ αριθμ. 635/08-03-2016 (ΦΕΚ 1708/Β΄/15-06-2016) Απόφαση του ΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 2132/44/26-07-2016 (ΦΕΚ 2585/Β΄/22-08-2016), 353/7/7-2- 2017(ΦΕΚ 883/Β΄/17-03-2017) και 3412/75/20-12-2016 (ΦΕΚ 4568/Β΄/30-12-2016) Αποφάσεις του, καταρτίσθηκε ο Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ. Κατωτέρω επισημαίνονται οι […]

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ 2017 ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων». Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αποστολή Καταστάσεων Για την […]

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ .Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 18 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής […]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου. Θέμα: Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή – εφόσον συντρέχει περίπτωση – την υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του […]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος. […]

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν. 3091/2002 (330 Α΄), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύουν, και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 18, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει τη […]

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 τουν.3091/2002 ( ΦΕΚ 330 Α’) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων ,απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α’) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδή- ματος και κεφαλαίου και […]

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε3, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε3) 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου, με […]

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε2

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2) 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την […]