Ασφαλιστική μεταχείριση των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Ασφαλιστική μεταχείριση των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Εκδόθηκε εγκύκλιος του ΙΚΑ σχετικά με την ασφαλιστική μεταχείριση των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):

‘ 4052/2012 (ΦΕΚ A 41), όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 του
Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και το άρθρο 24, παρ.7 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και την
υποπαράγραφο ΙΑ.4 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85), καθώς και την Υπουργική Απόφαση
1517/34/18-01-2013 (ΦΕΚ Β 155/2013), που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής
Απασχόλησης βάσει των οποίων εισάγονται νέες ρυθμίσεις και θέτουμε υπόψη σας τα
εξής:
ΕΝΝΟΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ε.Π.Α.)
Όπως έχει αναφερθεί και στη σχετική εγκύκλιο 75/2010, Εταιρεία Προσωρινής
Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι η εταιρεία που έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή
εργατικού δυναμικού σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή προσωρινής
απασχόλησης.
Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον
εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος
συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, η Επιχείρηση Προσωρινής
Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ έχει
καταργηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή της, καθώς ακολουθούνται, ως
προς το κεφάλαιο, οι γενικές διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα ανάλογα με τη μορφή της
επιχείρησης.
2
Απαιτείται αναγγελία έναρξης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η οποία συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Α.
Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν της σύναψης
συμβάσεων εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους,
με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό
την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στις οικείες διατάξεις.
Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ασκούν και τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξής
της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω
δραστηριότητας,
β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,
γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Κάθε επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής
απασχόλησης, υποχρεούται να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας.
Η πρώτη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των αποδοχών των προσωρινά
απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει
απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των
60.000 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η δεύτερη δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως
ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών της Επιχείρησης
Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της
εγγυητικής επιστολής πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η εγγυητική
επιστολή κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία
υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων..

Πατήστε για να διαβάσετε όλόκληρη την Εγκύκλιο:

Ασφαλιστική μεταχείριση των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)