Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)

Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)

Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)

Με αφορμή ερωτήματα περιφερειακών υπηρεσιών του Οργανισμού αναφορικά με το ασφαλιστικό

καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ), σας γνωρίζουμε τα
εξής:

Οι Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 383/76 (ΦΕΚ182/τ.Α/20-7-76), είναι
Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες με σκοπό τη διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγά
Δημοσίας Χρήσεως (ΔΧ) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας.

Η σύσταση των εν λόγω εταιρειών διέπεται από τη νομοθεσία των Ε.Π.Ε. (Ν. 3190/55),
παρεκκλίνει ωστόσο από αυτή, κυρίως όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυτοκινήτων ΔΧ.

Ειδικότερα, στο άρθρο 3 του ν. 383/76 αναφέρονται οι ουσιαστικότερες παρεκκλίσεις:

α) Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από εταιρικά μερίδια που το καθένα καταβάλλεται τοις μετρητοίς
κατά τη σύσταση της εταιρείας. Κάθε εταιρικό μερίδιο αντιπροσωπεύει μία εταιρική ψήφο.

β) Για την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου
των εταιρικών μεριδίων.

γ) Κάθε εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρει στην εταιρεία:

γα) το δικαίωμα εκμετάλλευσης του φορτηγού αυτοκινήτου με το οποίο συμμετέχει σ’
αυτή, αδιαλείπτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης, δυνάμενος να παρακρατεί πάντα τα
λοιπά επί τούτου δικαιώματα και κυρίως την κυριότητα και νομή και

γβ) το φορτηγό αυτοκίνητο κατ’ αποκλειστικότητα και σε κατάσταση πλήρους και αδιαλείπτου
ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης.

Η μη εκπλήρωση κάποιας από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις από οποιονδήποτε εταίρο
συνεπάγεται, εκτός των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, και την αποβολή του από την εταιρεία,
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ δεν έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ΔΧ
αυτοκινήτων – τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν στο όνομα των εταίρων – παρά μόνο τη χρήση
αυτών.

Και τούτο για τυπικούς και μόνο λόγους, κατ’ επιταγή του ν. 383/76, καθώς στην πράξη την
χρήση και εκμετάλλευση έχει ο ιδιοκτήτης.

Ως εκ τούτου, υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχουν τα φυσικά πρόσωπα, μέλη
των ΙΜΕ –ΕΠΕ, ως ιδιοκτήτες των ΔΧ αυτοκινήτων (όπως αποδεικνύεται από τις άδειες
κυκλοφορίας).
Η παρούσα εγκύκλιος να τύχει πιστής εφαρμογής αφού λάβει γνώση του προσωπικό της
μονάδας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
α.α.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)