ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2018

Αντικείμενο ανησυχίας για τους αυτοαπασχολουμένους αποτελεί από εχθές , 08/05/2017, το κείμενο της πρόσφατης προκαταρτικής συμφωνίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως με τους δανειστές , το οποίο δημοσίευσε η έγκριτη γερμανική εφημερίδα “ HANDELSBLATT”.
Συγκεκριμένα, στην σελίδα 16, παρ.2.5.1, VII , του κειμένου αυτού , αναφέρεται:
“Contribution base for self –employed: As a prior action , the authorities amend the pension law so that, starting from 1st January 2018, the contribution base for the self – employed is defined as gross earnings before social security contribution obligations of the previous year. The contribution base is temporarily reduced by 15% in 2018, with no reductions thereafter”.
Δηλαδή:
«Βάση υπολογισμού εισφοράς για αυτοαπασχολουμένους: Ως προαπαιτούμενη δράση, οι Αρχές τροποποιούν την συνταξιοδοτική νομοθεσία έτσι ώστε, από 1ης Ιανουαρίου 2018 , ως βάση υπολογισμού εισφορών των αυτοαπασχολουμένων να ορίζονται τα ακαθάριστα κέρδη αυτών προ της αφαιρέσεως των κοινωνικοασφαλιστικών τους εισφορών του προηγουμένου έτους. Η βάση υπολογισμού εισφορών μειώνεται προσωρινώς κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν κατά το έτος 2018, χωρίς περαιτέρω μειώσεις εφ΄εξής».

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2018