Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών

Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών

Ο ΟΑΕΕ έστειλε εγκύκλιο σχετικά με την εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών για την έκδοση αδείας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους:

ΘΕΜΑ: Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ. 23 του
άρθρου 8 Ν. 4332/2015 που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν.
4251/2014.

ΣΧΕΤ: – Η αρ. πρωτ. 67758/16-10-2015 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού
& Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Το αρ. πρωτ. Φ.80000/47651/1573/27-11-2015 (ΑΔΑ:7Υ5Χ465Θ1Ω-9Ψ9)
έγγραφο της ΓΓΚΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφ/σης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76/τ.Α/9-7-2015, δημοσιεύθηκε ο ν. 4332/2015 με θέμα «Τροποποίηση
διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ..»
Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 αντικαταστάθηκε η διάταξη
του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014 (Α΄80), σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς
λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει
ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (Γ.1.3 ή
Γ.1.4 «Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου-1010») από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων
χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσής του, του οποίου η
ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον
η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του
συζύγου.

Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε
εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, από οποιονδήποτε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό.
Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών
προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, κατά τα οριζόμενα κάθε
φορά στην ασφαλιστική νομοθεσία. (Υ.Α. αρ. 51738/14 τ. Β/ΦΕΚ 2247/204 όπως ισχύει).

Ως εκ τούτου, πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας, ως εξής:
-Εάν δεν υπήρξαν στο παρελθόν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ απαιτείται καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών πάσης φύσεως (εγγραφής, σύνταξης, υγείας) τεσσάρων (4)
μηνών.
– Σε περίπτωση επανεγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΕ απαιτείται καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών δύο (2) μηνών.
– Επί επανεγγραφόμενων με δέκα (10) έτη ασφάλισης η ασφαλιστική ικανότητα
αποκτάται άνευ προθεσμίας.
Οι επανεγγραφόμενοι, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΟΑΕΕ τις πάσης φύσεως
απαιτητές υποχρεώσεις της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας.

Πατήστε για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο:

Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών