Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ταξί) λόγω συνταξιοδότησης.

Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ταξί) λόγω συνταξιοδότησης.

Εκδόθηκε εγκύκλιος σχετικά με τους υποψήφιους συνταξιούχους οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειες ταξί και αναφέρει κάποιες προυποθέσεις σχετικά με τις άδειες:

Θ Ε Μ Α : «Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) λόγω συνταξιοδότησης».
Σχετ.: Η εγκύκλιος 16/2015
Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/7364/288/20.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ειδική άδεια οδήγησης
Ε.Δ.Χ. και συνταξιοδότηση». Επιπλέον όσων αναφέρονται σε αυτό, διευκρινίζουμε ότι, για λόγους
χρηστής διοίκησης, η απαίτηση για κατάθεση της πρωτότυπης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
(ΤΑΞΙ) θα είναι υποχρεωτική για τους ασφαλισμένους που διαθέτουν αυτή την άδεια και
υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, από την πρώτη του επόμενου της έκδοσης του παρόντος
Γενικού Εγγράφου μήνα, ήτοι από 1.9.2016 και μετά.

Από την ίδια ημερομηνία προφανώς ισχύουν οι οδηγίες της παρ. 3 α της εγκυκλίου 16/2015 όσον αφορά την επίδραση του χρόνου κατάθεσης
και της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι υποθέσεις που τυχόν
έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να αναθεωρηθούν
οίκοθεν, όπου αυτό είναι εφικτό, ή κατόπιν αίτησης-όχλησης των ενδιαφερομένων..

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:

Κατάθεση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (ταξί) λόγω συνταξιοδότησης.