Κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο.

Ο ΟΑΕΕ κοινοποίησε ολόκληρη την κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύνταξη Γήρατος
1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993)
παρ. 6
αρθρ. 6
αρθρ. 47
π.δ 116/1988
ν. 2084/1992
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΕΒΕ
παρ. 6
αρθρ. 95
αρθρ. 47
π.δ 668/1981
ν. 2084/1992
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΑΕ
παρ. 6
αρθρ. 36
αρθρ. 47
π.δ 669/1981
ν. 2084/1992
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΣΑ
αρθρ. 20 π.δ 258/2005 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος Ο.Α.Ε.Ε.
παρ. 5, 8 αρθρ. 10 ν. 3863/2010 Σταδιακή αύξηση του απαιτουμένου συντάξιμου
χρόνου των 35 ετών από το έτος 2011 κατά ένα έτος
και μέχρι την συμπλήρωση 40 ετών με συνυπολογισμό
χρόνων άρθρ. 39,40 και 41 ν. 3996/2011
παρ. 5
παρ. 18
αρθρ. 40
αρθρ. 10
ν. 3996/2011
ν. 3863/2010
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 35 έτη
ασφάλισης ως 31/12/2010 με συνυπολογισμό χρόνων
άρθρου 40 ν. 2084/1992 εφόσον υποβληθεί αίτηση
αναγνώρισης μέχρι 31/12/2013
αρθρ. 39 ν. 3996/2011 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με διατάξεις
που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 με συνυπολογισμό
χρόνου άρθρου 141 ν. 3655/2008
υποπ ΙΑ4 παρ. 1,2,4,5
άρθρου πρώτου
ν. 4093/2012 Αύξηση ορίων ηλικίας κατά δύο (2) έτη
Υποπαρ.Ε3
παρ 1α
αρθρ. 2 ν. 4336/2015 Καθορισμός ορίων ηλικίας για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος από
1/1/2022.
Υποπαρ.Ε3
παρ 2α
αρθρ. 2 ν. 4336/2015 Σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως 1/1/2022
Υποπαρ.Ε3
παρ 5
αρθρ. 2 ν. 4336/2015 Διατήρηση θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων μέχρι την δημοσίευση του νόμου

Πατήστε για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο σχετικά με την κοινοποίηση:

Κωδικοποίηση Συνταξιοδοτικών Διατάξεων μετά τον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο.