Παράταση προθεσμίας αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9

Παράταση προθεσμίας αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9(ετών 2010 και επομένων)


Με  κατατεθείσα  από το Υπ. Οικονομικών  τροπολογία  (εντασσομένη  στο σχέδιο νόμου ««Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 9ΕΕ L 94/1/28.3.2014 και άλλες διατάξεις» ),  παρατείνεται από τη λήξη της (29.7.2016), και για τέσσερις (4) ακόμη μήνες (ήτοι έως 30.11.2016) η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερομένη  νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μειώνεται στο μισό.