Πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.

Πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.

Ανακοινώθηκε κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141Α), που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. ( Γεν.Γρ. Δημ. Εσόδων , ΠΟΛ 1143/2016):

‘Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α΄)
που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.
Με το άρθρο 46 του ν. 4410/2016 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 2948/2001 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 και
επανακαθορίζεται η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες υπολογισμού
Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και
Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα.
Συγκεκριμένα όπου στις παραπάνω διατάξεις γίνεται αναφορά σε «οχήματα που
ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα» αντικαθίσταται με την αναφορά σε
«οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής
ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)».
Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα
μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την
επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την
οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η
πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
Α. Με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν.4410/2016, ορίζονται τα εξής:
1. α) Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί στην
Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ έως την 31.10.2010, καθώς και για τις
δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης ανεξαρτήτως ημερομηνίας
πρώτης ταξινόμησής τους, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον
κυλινδρισμό του κινητήρα τους, ως εξής:..’

Πατήστε για να διαβάσετε και την υπόλοιπη κοινοποίηση

Πρώτη ταξινόμηση των Επιβατικών οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ.