Α.Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

1. Οι παρόντες όροι καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας με το όνομα www.vresta.gr (εφεξής «η υπηρεσία») που παρέχεται από την επιχείρηση ‘ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’ ‘Firmagroup’ και τον διακριτικό τίτλο «Vresta.gr» (εφεξής «η επιχείρηση»).

2. Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα:

α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων της επιχείρησης μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας

β) να εντοπίσει στον γεωγραφικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο πού ακριβώς βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος κοντά στην έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία

γ) να προωθήσει στην εταιρεία τα δικά του στοιχεία (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος και έδρα επιχείρησης) προκειμένου να συμπεριληφθεί κι αυτός μεταξύ των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της επιχείρησης.

Προς το σκοπό αυτό ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα«νέα εγγραφή» ή «δωρεάν καταχώρηση».

Διευκρινίζεται ότι η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί την καταχώρισή του στο www.vresta.gr, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.

3. Για διευκόλυνση των χρηστών της υπηρεσίας και με κριτήριο την κατηγορία επιχειρήσεων ή επαγγελματιών φυσικών προσώπων, στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου υπάρχουν οι δημοφιλέστερες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών, οπότε, επιλέγοντας ο χρήστης μία από αυτές και προσδιορίζοντας τον τόπο που τον ενδιαφέρει, μπορεί γρήγορα να αναζητήσει την πληροφορία που ψάχνει.

4α’. Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, φωτογραφιών ή και video δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

4β’. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα κοινοποίησης  των δημοσιευομένων στον παρόντα χώρο στοιχείων  του συνδρομητή ή μέρους αυτών  στις σελίδες της του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, πάντα με στόχο  την προσπόριση  οφέλους σ΄αυτόν και υπό τον όρο του απολύτου σεβασμού της τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προστασίας του απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Ο συνδρομητής, εφ΄όσον δεν επιθυμεί την κατά τα άνω  κοινοποίηση,  οφείλει , αμέσως μετά την κατάρτιση της συνδρομητικής συμβάσεως ή την ανανέωσή της  και εντός  το πολύ  δέκα (10) εργασίμων ημερών,  να γνωστοποιεί τούτο προς την επιχείρηση , ώστε να αποφευχθεί το  μη επιθυμητό αποτέλεσμα, άλλως τεκμαίρεται η συναίνεσή του.

5. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

6. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών. H εφαρμογή της δρομολόγησης από διεύθυνση σε διεύθυνση ή σε σημείο ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα αλγορίθμου και ενδέχεται να μην είναι η συντομότερη δυνατή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς.

7. Η επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τυχόν προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας, των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

8. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της επιχείρησης με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν).

Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την επιχείρηση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας.

9. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω του αριθμού 210-6454406 ή στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vresta.gr. Μέσω των ανωτέρω τρόπων επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί επίσης να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η η επιχείρηση στα πληροφοριακά της συστήματα, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η επιχείρηση, θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από το πληροφοριακό σύστημά της στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vresta.gr. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η επιχείρηση δεν παραλάβει ενυπόγραφη δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από το πληροφοριακό της σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα τήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

10. Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.vresta.gr .

11. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

12. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση ανάγκης επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Β. Ειδικοί όροι για τους συνδρομητές

1.- Ο Συνδρομητής αναθέτει στον Πάροχο , και εκείνος αποδέχεται , την για λογαριασμό του προετοιμασία, διαμόρφωση και εν τέλει εξειδικευμένη καταχώρηση και προβολή συγκεκριμένων στοιχείων της επιχειρήσεώς του στον ως άνω διαδικτυακό τόπο , σύμφωνα με το επιλεγέν από τα προτεινόμενα υποδείγματα πρόγραμμα προβολής.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών , προσφέρεται σε κάθε τρίτο επισκέπτη-χρήστη του vresta.gr η δυνατότητα :

α) να αναζητήσει από την βάση δεδομένων του Παρόχου τις καταχωρημένες εταιρικές ή ατομικές επιχειρήσεις , νομικά ή φυσικά πρόσωπα και/ή επαγγελματίες, πληκτρολογώντας , μεμονωμένα ή σωρευτικά, ειδικές λέξεις κλειδιά ,όπως την επωνυμία της επιχείρησης , το όνομα του επαγγελματία , το αντικείμενο δραστηριότητος , την περιοχή της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγελματία κ.λπ, β) να εντοπίσει στον γεωγραφικό χάρτη που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο το ακριβές σημείο της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, τον τρόπο μεταβάσεως σε αυτή, καθώς επίσης σημεία ενδιαφέροντος πλησίον της εν λόγω διευθύνσεως .

2.- Η διάρκεια της προαναφερθείσης φιλοξενίας, προβολής και εν γένει της παρεχομένης συνδρομητικής υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος. Είναι δυνατόν όμως , σε ειδικές περιπτώσεις, να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων πολλαπλάσιο του χρονικού αυτού διαστήματος ή και κλάσμα αυτού.

3.- Το συνδρομητικό έτος άρχεται την επομένη της ημέρας αναρτήσεως της καταχώρησης και συμπληρούται την αντίστοιχη ημέρα του επομένου ημερολογιακού έτους.

4.- Οι συμφωνούμενες καταχωρήσεις αναρτώνται αμέσως μετά την πληρωμή της συνδρομής και την παράδοση του απαραιτήτου υλικού και εν πάση περιπτώσει, όχι πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών.

– Το σχετικό τιμολόγιο αποστέλεται στο e-mail εντός 2 ημερών απο την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Ο συνδρομητής ειδοποιείται αυθημερόν για την ανάρτηση , υποχρεούμενος να ελέγξει τα καταχωρηθέντα στοιχεία με επιμέλεια και προσοχή και , σε περίπτωση διαπιστώσεως λάθους ή παραλείψεως, να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον πάροχο , ώστε αυτός να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις.

Τυχόν μεταβολές των καταχωρηθέντων στοιχείων του συνδρομητή, που επέρχονται κατά την διάρκεια του έτους, γνωστοποιούνται απ΄αυτόν προς τον πάροχο , ο οποίος υποχρεούται να προβεί στις σχετικές διορθώσεις εντός ευλόγου χρόνου.

Μετά ρητή συμφωνία όμως , ειδικώς ως προς ορισμένα προγράμματα προβολής, ,είναι δυνατή η εκχώρηση κωδικών (username /password) για την άμεση πρόσβαση στις σελίδες διαχειρίσεως και την καταχώρηση μεταβολών από τον ίδιο τον συνδρομητή.

5.- Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ( μετά προηγουμένη σύμφωνη γνώμη των συνδρομητών της ) επί πλέον προβολής των επιχειρηματικών τους στοιχείων μεσω κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook .

Σε περίπτωση που , κατά την ως άνω διαδικασία, καταχωρείται και προσφορά αντικειμένων ή υπηρεσιών του συνδρομητού προς το κοινό, αυτός οφείλει να δηλώνει το χρονικό όριο ισχύος της προσφοράς του ή την ,τυχόν, διαθεσιμότητα μέχρις εξαντλήσεως του αντικειμένου ή καταργήσεως της συγκεκριμένης υπηρεσίας , εν πάση δε περιπτώσει, εάν για οποιονδήποτε μεταγενέστερο λόγο προκύψει αδυναμία συνέχισης της υπεσχημένης παροχής, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγκαίρως προς την Επιχείρηση, ώστε αυτή να μεταβάλει το προβαλλόμενο κείμενο , ενημερώνοντας σχετικώς το ενδιαφερόμενο κοινό των επισκεπτών.

6.- Ο πάροχος , το βραδύτερο δέκα πέντε (15) ημέρες προ της συμπληρώσεως έτους από της αρχικής καταχωρήσεως, υπενθυμίζει στον συνδρομητή εγγράφως (με αποστολή επιστολής ,με ηλεκτρονική έγγραφη ειδοποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο μέσον) την επικείμενη λήξη του συνδρομητικού έτους καλώντας τον , σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την ανανέωση, να το δηλώσει , επίσης εγγράφως ,το ταχύτερο δυνατόν , επισημαίνοντας συγχρόνως ότι η παράλειψη υποβολής τέτοιας δηλώσεως συνεπάγεται την αυτόματη ανανέωση και τις συνακόλουθες προς αυτήν ετήσιες οικονομικές συνδρομητικές υποχρεώσεις για το επερχόμενο έτος.

Σε περίπτωση επιλογής της διακοπής εκ μέρους του συνδρομητή, η σχετική καταχώρηση υποβαθμίζεται εντός πενθημέρου από της συμπληρώσεως του έτους και παραμένει η καταχώρηση με τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης.

7.-Ο συνδρομητής, πέραιτέρω, δηλώνει ότι έλαβε γνώση των γενικών όρων χρήσεως του ως άνω διαδικτυακού τόπου του παρόχου, των αναρτημένων σ΄αυτόν, με τους οποίους συμφωνεί και τους οποίους υποχρεουται να τηρεί και σέβεται καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής του.